فرا سردکاران
شیرسردکن چهارگوش پایه آهنی
18 آبان 1401
دسته بندی: دستگاه های صنعت لبنیات

ادامه مطلب..

فرا سردکاران
شیر سردکن چهارگوش پایه استیل
18 آبان 1401
دسته بندی: دستگاه های صنعت لبنیات

ادامه مطلب..

فرا سردکاران
شیر سردکن بدنه خالی چهارگوش
18 آبان 1401
دسته بندی: دستگاه های صنعت لبنیات

ادامه مطلب..

فرا سردکاران
شیر سردکن استوانه
18 آبان 1401
دسته بندی: دستگاه های صنعت لبنیات

ادامه مطلب..

فرا سردکاران
شیر سردکن بدنه خالی استوانه
18 آبان 1401
دسته بندی: دستگاه های صنعت لبنیات

ادامه مطلب..

فرا سردکاران
دستگاه مایه بستنی 1400 دور کندانسور هوایی
18 آبان 1401
دسته بندی: دستگاه های صنعت لبنیات

ادامه مطلب..

فرا سردکاران
دستگاه مایه بستنی 1400 دور کندانسور آبی
18 آبان 1401
دسته بندی: دستگاه های صنعت لبنیات

ادامه مطلب..

فرا سردکاران
دستگاه مایه بستنی ۲۸۰ دور کندانسور آبی
18 آبان 1401
دسته بندی: دستگاه های صنعت لبنیات

ادامه مطلب..

فرا سردکاران
دستگاه مایه بستنی
18 آبان 1401
دسته بندی: دستگاه های صنعت لبنیات

ادامه مطلب..

فرا سردکاران
دستگاه پخت شیر برای شیر خام
18 آبان 1401
دسته بندی: دستگاه های صنعت لبنیات

ادامه مطلب..

فرا سردکاران
دستگاه آیس بانک با پلیت کولر
18 آبان 1401
دسته بندی: دستگاه های صنعت لبنیات

ادامه مطلب..